Kupoprodajni ugovor - Da bi se izvršila promena vlasnika motornog vozila potrebno je napraviti kupoprodajni ugovor, ili ugovor o poklonu. Da bi Vam napravili ugovor, potrebna nam je saobraćajna dozvola motornog vozila koji je predmet prodaje, lična karta kupca i prodavca. Praksa je da se ugovor pravi u 4 primerka, jedan primerak zadržava notar (za taj primerak se ne plaća overa), jedan primerak ide prodavcu i dva primerka kupcu.

Javni beležnik - Kada je ugovor napravljen, isti se overava kod javnog beležnika. Kupac i prodavac ne moraju overiti ugovor kod istog javnog beležnika, već svako to može učiniti u mestu svog prebivališta ako mu je tako lakše.

Poreska prijava - Nakon overe se kreira poreska prijava koja se podnosi Poreskoj upravi, na osnovu koje ona donosi Rešenje o visini poreza koju je potrebno platiti, kako bi se izvršio prenos vlasništva. Poreska prijava se mora podneti u roku od 30 dana od dana overe ugovora. Visina poreza koji se plaća iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila po katalogu AMSS.

Plaćanje poreza - Izdavanjem Rešenja o visini poreza od strane Poreske uprave, vrši se plaćanje poreza, da bi nakon evidentirane uplate Poreska uprava izdala Potvrdu o plaćenom porezu koja je potrebna za registraciju vozila. Rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana izdavanja Rešenja.

 

Kod nas možete napraviti ugovor, završićemo sve umesto Vas u poreskoj upravi, platićemo porez, Vaše je samo da ugovor overite kod javnog beležnika, jer isti zahteva prisustvo prodavca i kupca.

Pitanja i odgovori

Ko plaća porez?

Kada je u pitanju kupoprodajni ugovor, porez na prenos apsolutnih prava bi trebao da plati prodavac, međutim u praksi taj porez obično plaća kupac. Sve je stvar dogovora ugovornih strana. 

Kada je u pitanju ugovor o poklonu, porez plaća poklonoprimac.

 

Gde se plaća porez?

Kod kupoprodajnih ugovora se porez plaća u mestu prebivališta prodavca, dok se kod ugovora o poklonu porez plaća u mestu prebivališta poklonoprimca.

Ovo ne treba bukvalno shvatiti, Vi možete uplatu izvršiti bilo gde u Srbiji, prvenstveno se odnosi na to u kojoj Poreskoj upravi trebate da predate uplatnicu o plaćenom porezu.

Blog