Želite da prodate svoje vozilo? Da napravite ovlašćenje kako bi neko drugi umesto Vas to uradio?

Sve što je potrebno je da ponesete saobraćajnu dozvolu za motorno vozilo koje se prodaje/za koje se pravi ovlašćenje, ličnu kartu kupca i prodavca ukoliko je reč o kupoprodaji, odnosno ličnu kartu vlasnika vozila i lica koje želite da opunomoćite ukoliko je u pitanju ovlašćenje.

  • ugovor o kupoprodaji motornih vozila,
  • ugovor o poklonu,
  • ovlašćenje za upravljanje motornim vozilom,
  • ovlašćenje za registraciju motornog vozila

Praksa je da se ugovor pravi u 4 primerka, jedan primerak zadržava notar (za taj primerak se ne plaća overa), jedan primerak ide prodavcu i dva primerka kupcu. Kupac će kasnije oba primerka predati u Poresku upravu, pri čemu mu oni nakon plaćanja poreza vraćaju jedan primerak ugovora, koji on koristi za registraciju vozila u MUP-u.

Kod nas možete napraviti ugovor, završićemo sve umesto Vas u poreskoj upravi, platićemo porez, Vaše je samo da ugovor overite kod javnog beležnika, jer isti zahteva prisustvo prodavca i kupca.

Pitanja i odgovori

Kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu?

Kod kupoprodajnog ugovora se porez plaća u mestu prebivališta prodavca, dok se kod ugovora o poklonu porez plaća u mestu prebivališta poklonoprimca. 

Ovo ne treba bukvalno shvatiti, Vi možete uplatu izvršiti bilo gde u Srbiji, prvenstveno se odnosi na to u kojoj Poreskoj upravi trebate da predate uplatnicu o plaćenom porezu.

Kupoprodajni ugovor Vam pruža veću pravnu sigurnost.

Blog