Knjigovodstvo od A do Ž, kompletno vođenje poslovnih knjiga.

 • osnivanje preduzeća i preduzetnika:
  • izrada biznis plana,
  • savetovanje o izboru forme pravnog lica, delatnosti,
  • popunjavanje registracione prijave,
 • poresko i poslovno savetovanje:
  • savetovanje o ulasku u PDV,
  • planiranje poreskih obaveza sa ciljem optimizacije troškova,
  • strateško usmerenje firme,
  • izrada ugovora o zajmu,
 • obračun PDV-a:
  • vođenje PDV evidencije (knjiga ulaznih i izlaznih računa),
  • popunjavanje i predaja PPPDV prijave,
 • obračun zarada:
  • zarade zaposlenih,
  • lična zarada preduzetnika,
  • privremeni i povremeni poslovi,
  • dopunski rad,
  • ugovor o delu,
  • bolovanja,
  • porodiljska odsustva,
 • evidencija zaposlenih:
  • izrada ugovora o radu,
  • prijava i odjava zaposlenih,
  • rešenje o korišćenju godišnjeg odmora,
 • izrada faktura i kalkulacija:
  • fakturisanje proizvoda, roba i usluga,
  • izrada kalkulacija veleprodaje i maloprodaje,
  • vođenje kepo knjige,
 • izrada završnog računa:
  • bilans stanja,
  • bilans uspeha,
  • statistički izveštaj,
  • izveštaj o tokovima gotovine,
  • izveštaj o ostalom rezultatu,
  • izveštaj o promenama na kapitalu,
  • napomene uz finansijske izveštaje,
 • ostale usluge:
  • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita,
  • popunjavanje naloga za prenos i plaćanje,
  • priprema putnih naloga za putne troškove...

Pitanja i odgovori

Preduzetnik ili DOO?

Preduzetnih odgovara celokupnom svojom imovinom, dok DOO odgovara samo imovinom preduzeća.

Kod DOO su dosta veće kazne.